FACESOHO知行者关注
诗文名句诗人古籍

上卷·一 东

作者:车万育

云对雨,雪对风,晚照对晴空。来鸿对去燕,宿鸟对鸣虫。三尺剑,六钧弓,岭北对江东。人间清暑殿,天上广寒宫。两岸晓烟杨柳绿,一园春雨杏花红。两鬓风霜,途次早行之客;一蓑烟雨,溪边晚钓之翁。

沿对革,异对同,白叟对黄童。江风对海雾,牧子对渔翁。颜巷陋,阮途穷,冀北对辽东。池中濯足水,门外打头风。梁帝讲经同泰寺,汉皇置酒未央宫。尘虑萦心,懒抚七弦绿绮;霜华满鬓,羞看百炼青铜。

贫对富,塞对通,野叟对溪童。鬓皤对眉绿,齿皓对唇红。天浩浩,日融融,佩剑对弯弓。半溪流水绿,千树落花红。野渡燕穿杨柳雨,芳池鱼戏芰荷风。女子眉纤,额下现一弯新月;男儿气壮,胸中吐万丈长虹。

完善

( dōng

(yún duì xuě duì fēngwǎnzhào duì qíngkōnglái鸿hóng duì  yàn宿su niǎo duì míng chóng

(sān chǐ jiànliù jūn gōnglǐng běi duì jiāngdōng。 rénjiān qīngshǔ 殿diàntiānshàng 广guǎnghángōng

(liǎng(àn xiǎo yān yángliǔ 绿 yuán chūn xìnghuā hóngliǎngbìn fēngshuāng,  zǎo xing zhī suōyānbiān wǎn diào zhī wēng

沿(yán duì  duì tongbái sǒu duì huáng tóngjiāng fēng duìhǎi  duì wēng

(yán xiàng lòuruǎn  qióng běi duì liáodōngchí zhōng zhuó shuǐmén wài tóufēng

(liáng  jiǎng jīng tong tài hàn huáng zhì jiǔ 未央宫wèiyānggōngchén  yíng xīnlǎn   xián 绿 shuāng huá mǎn bìnxiū kàn bǎi liàn qīngtóng

(pín duì , sai duì tōng sǒu duì  tóngbìn  duì méi 绿 ,齿chǐ hào duì chún hóng

(tiān hàohào róngróng, pèijiàn duì wāngōng。 bàn liú shuǐ绿qiān shù luòhuā hóng

(  yàn 穿chuān yángliǔ , fāng chí     fēng

(((méi xiānéxià xiànwānxīn yuènánérzhuàngxiōng zhōng  wàn zhàng cháng hóng