FACESOHO知行者关注
诗文名句诗人古籍

师说

唐代 韩愈

  古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

  嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

  圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

  李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作师说以贻之。

寻雍尊师隐居

唐代 李白

群峭碧摩天,逍遥不记年。
拨云寻古道,倚石听流泉。
花暖青牛卧,松高白鹤眠。
语来江色暮,独自下寒烟。

奉和令公绿野堂种花

唐代 白居易

绿野堂开占物华,路人指道令公家。
令公桃李满天下,何用堂前更种花。

新竹

清代 郑燮

新竹高于旧竹枝,全凭老干为扶持。
下年再有新生者,十丈龙孙绕凤池。(下年 一作:明年)

远师

唐代 白居易

东宫白庶子,南寺远禅师。
何处遥相见,心无一事时。

奉天田明府席饯别

唐代 胡皓

属城富才雄,文园饯席同。此席何所饯?徭役五原中。

疾沙乱飞雪,连车条转蓬。雁归寒塞近,客散祖亭空。

日夕不遑次,萧条鸣朔风。

浣溪沙十八首 其十七

清代 项鸿祚

愁砑云蓝赋恼公,如今骨出似飞龙。四年惆怅杏花红。

天上人间春寂寂,东鹣相鲽去匆匆。相思无益悔相逢。

越女词其一

唐代 李白

长干吴儿女,眉目艳新月。屐上足如霜,不著鸦头袜。